Knjižnica Lendava - Könyvtár Lendva
Datum: 27.5.2024 @ 01:29 A- A+  SLO  HU Medijski sponzorji:Katalog informacij javnega značaja
1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa:
Knjižnica Lendava - Könyvtár Lendva
Glavna ulica - Fő utca 12
9220 Lendava - Lendva
tel.: 02 575 1353
fax.: 02 577 1403

Datum prve objave kataloga: 1. 3. 2007
Datum zadnje spremembe: 3. 11. 2015
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www3.knjiznica-lendava.si
Druge oblike kataloga: tiskana oblika je dostopna na sedežu organa


2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.1. Organigram in podatki o organizaciji organa


Dejavnost zavoda, ki jo zavod opravlja v javnem interesu kot javno službo, je: 91.011 Dejavnost knjižnic. V okviru te dejavnost zlasti:
 • ugotavlja potrebe po knjižničnem gradivu
 • nabavlja, strokovno obdeluje in obnavlja knjižnično gradivo,
 • skrbi za dostopnost knjižničnega gradiva, ga izposoja, svetuje in pomaga pri njegovi izbiri in uporabi,
 • opravlja domoznansko dejavnost,
 • utrjuje in razvija strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižničarske stroke,
 • se povezuje v enoten slovenski knjižnični informacijski sistem,
 • sodeluje v medknjižnični izposoji knjižničnega gradiva,
 • vodi kataloge in drugo dokumentacijo knjižničnega gradiva ter evidence o knjižničarski dejavnosti,
 • izvaja bibliografska, informacijska, dokumentacijska in komunikacijska dela, namenjena javnosti
 • pripravlja prireditve in druge oblike razvijanja interesa za knjižnično gradivo in knjižničarsko dejavnost,
 • se vključuje v vseživljenjsko učenje,
 • izdaja kataloge, bibliografije in druge strokovne publikacije o knjižničnem gradivu,
 • zagotavlja ukrepe za zavarovanje knjižničnega gradiva pred nevarnostmi ali v vojni ter ob naravnih ter drugih hudih nesrečah,
 • zagotavlja knjižnično dejavnost za pripadnike madžarske narodne skupnosti


2.2. Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Notranja organizacijska enota

UPRAVA
Glavna ulica - Fő utca 12
9220 Lendava - Lendva
tel.: 02 575 1353
Direktor: dr. Albert Halász (albert.halasz@knjiznica-lendava.si)


Organigram organa

Svet zavoda Knjižnica Lendava - Könyvtár Lendva

Predstavniki občin ustanoviteljic:
Marija Unger
Irena Babovič
Gizela Vugrinec
Ladislav Solarič

Predstavnica uporabnikov:
Jasna Bračič Szabó

Predstavnika narodnosti:
Gabriela Sobočan
Attila Kovács

Predstavnika delavcev:
Gordan Gerebic
Vanda Kovač


2.3. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

Predpisi EU


Državni predpisi Predpisi lokalnih skupnosti 2.4. Seznam predlogov predpisov
/


2.5. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 2.6. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
/


2.7. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
/


2.8. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
2.9. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
/


3. Opis načina dostopa do posameznih sklopov informacij
 • Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletnih straneh Knjižnice Lendava - Könyvtár Lendva. Za dostop je potreben internetni brskalnik.
 • Dostop do informacij javnega značaja v tiskani obliki je možen na upravi Knjižnice Lendava - Könyvtár Lendva v času uradnih ur.
 • Delni dostop do informacij javnega značaja je omogočen v skladu z 21. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. UL RS 76/05
Zadnja sprememba: 24.11.2015 - 15:37 | obiskov | vucko.org