Knjižnica Lendava - Könyvtár Lendva
Datum: 27.5.2024 @ 04:49 A- A+  SLO  HU Medijski sponzorji:Podatki o knjižnici
Knjižnica Lendava je samostojni javni zavod s sedežem na narodnostno mešanem območju. Ustanoviteljici knjižnice sta Občina Lendava in Občina Dobrovnik, soustanoviteljici pa Madžarska samouprava Občine Lendava in Madžarska samoupravna skupnost občine Dobrovnik (Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Lendava - Könyvtár Lendva, Uradni list 8/04), za ostale občine izvaja knjižnica dejavnost na osnovi podpisanih pogodb.

S svojo knjižnično dejavnostjo pokriva območje občin Lendava, Dobrovnik, Črenšovci, Kobilje, Odranci, Turnišče in Velika Polana. Na tem območju deluje v okviru osrednje knjižnice 12 krajevnih knjižnic, 7 na enojezičnem (Črenšovci, Bistrica, Hotiza, Kobilje, Odranci, Turnišče in Velika Polana) in 5 na dvojezičnem območju (Dobrovnik, Dolina, Gaberje, Genterovci in Petišovci).

Poslanstvo knjižnice je trajno in nemoteno izvajanje knjižnične dejavnosti ter omogočanje zadovoljevanja izobraževalnih, informacijskih, kulturnih in razvedrilnih potreb uporabnikov.

Knjižnica v okviru svoje dejavnosti skrbi tudi za strokovnost in organiziranost knjižničarske dejavnosti, namenjene madžarski narodni skupnosti. Knjižnica nabavlja, strokovno obdeluje, hrani, obnavlja in posreduje knjižnično gradivo tudi v madžarskem jeziku ter skrbi za zbiranje domoznanskega gradiva.

Knjižnica ima 10 zaposlenih.


Podatki o gradivu
Knjižnična zbirka obsega na dan 31.12.2014:
  • 160.601 enot strokovno urejenega knjižničnega gradiva (153.028 knjig, 7.573 enot neknjižnega gradiva-video in avdio kasete, zgoščenke, zemljevidi, igrače), od tega 34.485 enot v madžarskem jeziku;
  • v čitalnici, kjer je 24 študijskih mest, je bralcem na razpolago 2.035 enot referenčne literature in 184 naslova periodičnih publikacij (154 v slovenskem, 28 v madžarskem in 2 v hrvaškem).

Gradivo je dostopno v prostem pristopu in je na police postavljeno na podlagi sistema UDK (univerzalna decimalna klasifikacija). Gradivo za mladino je postavljeno ločeno od gradiva za odrasle, pri čemer je leposlovje urejeno po starostnih stopnjah. Znotraj tega sistema stojijo slovenske in madžarske knjige na policah skupaj.

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva za leto 2015
Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva za leto 2016 - osnutek


Članstvo
Knjižnica je imela ob koncu leta 2014 6.470 članov (4.526 v Lendavi, 1.944 v krajevnih knjižnicah), ki so knjižnico obiskali 90.616-krat in si izposodili 220.268 enot knjižničnega gradiva.


Katalogi
Knjižnica Lendava je del knjižničnega in informacijskega sistema COBISS (Kooperativni bibliografski sistem in servisi), ki povezuje večino slovenskih knjižnic in informacijskih centrov.

V računalniškem katalogu je vso gradivo, ki ga knjižnica hrani.

Uporabniki lahko s pomočjo tega sistema iščejo informacije:

  • po elektronskem katalogu knjižničnega gradiva naše knjižnice,
  • po bazah podatkov knjižničnega gradiva vseh slovenskih knjižnic, vključenih v ta sistem,
  • po drugih bazah podatkov, dostopnih tudi prek interneta.
V knjižnici je uporabnikom na voljo sedem računalnikov za brskanje po internetu, elektronsko pošto, pisanje tekstov, tiskanje...


Prireditve
Poleg izposoje gradiva na dom in v čitalnico knjižnica organizira tudi razne prireditve: pravljične ure, lutkovne igrice, delavnice, knjižnične ure, kvize, literarna srečanja in predavanja.


Sodelovanje z Madžarsko
Knjižnica sodeluje s knjižnicami na Madžarskem (Lenti, Devecser, Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Budapest).

Zadnja sprememba: 24.11.2015 - 15:37 | obiskov | vucko.org